Politica de confidentialitate

DISCOVER MORE

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Soul Kitchens Srl , cu sediul în Bucuresti, sector 2 , Strada Fantanica nr. 36 , Hala P, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J40/10379/2020, CUI RO42954946, avand urmatoarele date de contact: tel: sau e-mail office@soulkitchens.com (denumita in continuare Soul Kitchens Srl sau Operatorul), în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea de catre Operator a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării de catre dumneavoastra a paginii de internet www.soulkitchens.com („Site-ul”)

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului in cadrul unei campanii promotionale derulate de Operator, Soul Kitchens Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, constand in nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail pentru derularea respectivei campanii promotionale..

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Soul Kitchens Srl nu va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în contextul utilizării Site-ului.

II.3. Daca veti completa formularul de contact al Soul Kitchens Srl prin intermediul paginilor de pe site-ul soulkitchens.com, veti furniza urmatoarele date personale : nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail si numele societatii. Soul Kitchens Srl va colecta si prelucra aceste date personale in scopul contactarii dumneavoastra.

De asemenea, cu consimtamantul expres al dumneavoastra, vom prelucra adresa de e-mail in scopul transmiterii de comunicari comerciale de catre Soul Kitchens Srl si partenerii sai

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți utilizator al Site-ului, Soul Kitchens Srl prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Operatorului în contextul derularii campaniilor promotionale la care decideti in mod voluntar sa luati parte (cum ar fi, transmiterea premiilor), inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Operatorului de a respecta obligațiile legale care îi revin in ce priveste derularea campaniilor promotionale aferente.

III.2. Daca ne oferiti datele dumneavoastra intermediul formularului online disponibil pe Site, Soul Kitchens Srl prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel :

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale de a va contacta in vederea oferirii de informatii suplimentare si stabilirea unei intalniri cu un reprezentant al Soul Kitchens Srl

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Operatorului de a respecta obligațiile legale care îi revin in ce priveste indeplinirea obligatiilor de a va contacta in urma completarii formularului online disponibil pe Site.

– pentru transmiterea de comunicari comerciale de catre Soul Kitchens Srl si partenerii sai, utilizand adresa dumneavoastra de email.

Temei: Prelucrarea adresei dumneavoastră de e-mail pentru acest scop se va efectua in temeiul consimtamantului furnizat de dumneavoastra in momentul completarii formularului de contact, consimtamant care poate fi revocat oricand si in mod informal, conform legii.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Soul Kitchens Srl va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus, respectiv pana la finalizarea prin predarea premiilor catre castigatorii campaniilor promotionale, pana la contactarea dumneavoastra, precum si pe toata durata necesara indeplinirii oricaror alte obligatii impuse Operatorului de lege sau de autoritati in legatura cu derularea campaniilor promotionale si/sau cu executarea obligatiilor aferente contractului de inchiriere incheiat ca urmare a completarii unui formular de catre dumneavoastra pe Site.

În cazul în care sunteți utilizator al Site-ului, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a campaniilor promotionale si pana la finalizarea prin predarea premiilor catre castigatorii campaniilor promotionale și, ulterior, conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Operatorului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Soul Kitchens Srl poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Soul Kitchens Srl în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exempcu firme de curierat, furnizori de servicii IT, agentii partenere media sau de publicitate) ori către autoritățile publice centrale/locale (ANAF), în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Soul Kitchens Srl prin intermediul Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Soul Kitchens Srl pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Soul Kitchens Srl, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Soul Kitchens Srl cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Soul Kitchens Srl a datelor cu caracter personal inexacte, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Soul Kitchens Srl să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

  • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Soul Kitchens Srl către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Soul Kitchens Srl sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Soul Kitchens Srl poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicijustificare, că datele care vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau afectează în mod similar într-măsură semnificativă;
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@soulkitchens.com .
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politica de cookie – Soulkitchens

Contacteaza-ne Whatsapp